Board Members

 

 

 

 

 

Tharunidhar(Tarun) Narravula, Chair ~ (781) 492-4336

Vikram Agarwal, Vice-Chair ~ (518) 229-1034

Ashish  Jain, Treasurer ~ (518) 772-8108

Rohit Dagli,  Joint-Treasurer ~ (518) 859-2384

Ravi Bhat, Secretary ~ (518) 479-4341

Niraja Allena, Religious Chair ~ (518) 221-1107

Sangeeta Raizada, Membership Secretary ~

Jivji Desai, Facilities Manager ~ (518) 436-4755

Dr. Gattu Rao, ~ (518) 209-6037

Dr. Venkateswararao Voleti ~ (518) 466-6765

Dr. Sasidhar Reddy ~

Jhansi Putta ~

Subramanyam Tangirala ~

Veera Venkata Rami Reddy Muppidi ~ 518-253-4535

 

 

Sanjeevini Kannan, Temple Manager ~ (518) 417-9305

 

 

 

 

Vikash Agrawal, Chair ~ (518) 961-2113

Swatantra Mitta, Vice-Chair ~ (518) 399-0638

Sachin Shah, Secretary ~

Vijay Oruganti, Treasurer ~ (518) 364-8642

M.R. Balakrishna, Joint Treasurer ~ (518) 542-8678

Suryakant Kale Community Events Chair~ (518) 334-2932

Manoj Ajmera, Social Events Chair~ (518) 371-3737

Kishor Bagul~ (518) 438-4662

Mukti Sarma ~ (518) 456-7674

Ved Shravah ~ (845) 559-4103

Prakash Joshi ~ (BOG Chair) (518) 608-6081

Tharunidhar Narravula ~ (BOT Chair) (781) 492-4336

Madhavi Shah, HCC Manager ~ (518) 428-0168

 

 

 

 

Prakash Joshi, Chair (j[email protected]) ~ (518) 608-6081

Kurthish Dharia, Secretary (kurdha@aol.com) ~ (518) 347-0221

Dr. Kishan Battu, (d[email protected]) ~ (518) 229-7023

Dr. Srinivas Mitta,  ([email protected]) ~ (518) 399-0638

Suresh Bhate,  (sureshbhate@yahoo.com) ~ (518) 210-6472

Krishan Luthra, (krishanlluthra@gmail.com) ~ (518) 374-6003

Tharunidhar Narravula, (BOT Chair) (tnarravula@yahoo.com) ~ (781) 492-4336

 

 

 

Sanjeevini Kannan, Temple Associate Manager ~ (518) 417-9305

Madhavi Shah, HCC Manager ~ (518) 428-0168

Ghanashyam Sharma, Priest ~ (518) 313-2380

Srinivasa Sharma, Priest ~ (518) 867-6720

Shridhara Jayateerthachar, Priest ~ (518) 867-6998